e-car.lv
close

T: +371 20857777

E: info@e-car.lv

LV
EN
car-rental

Nomas līguma noteikumi

Automašīnas nomas noteikumu detalizēts apraksts

Automašīnas nomas līguma noteikumi

1. Iznomātājs par atlīdzību uz noteiktu laiku nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā Automašīnu.

2. Kopā ar Automašīnu Nomniekam tiek nodoti ar Automašīnas ekspluatāciju saistītie dokumenti un pamataprīkojums, kā arī, ja Nomnieka izvēlējies, E-CAR tiešsaistes rezervācijas sistēmā apstiprinātais papildaprīkojums.

3. Automašīnu drīkst vadīt tikai Nomnieks, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža, kā/vai arī Nomnieka pilnvarotā persona, vai papildu autovadītājs, kurš ir vismaz 21 gadu vecs, un kuram ir derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne ātrāk kā pirms 2 gadiem no Automašīnas rezervācijas brīža. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa pilnvarotās personas, vai papildu vadītāja faktisko rīcību, lai tiktu ievēroti un izpildīti visi šī nomas līguma noteikumi. Nomnieks pilnībā uzņemsies atbildību pret Iznomātāju gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotās personas, vai papildu autovadītāja apzinātas, vai neapzinātas rīcības rezultātā Iznomātājam būs radušies, vai radīsies zaudējumi, vai to rīcības rezultātā nebūs izpildāmi šī līguma noteikumi. Automašīnas saņemšanas brīdī Nomnieks vai tā pilnvarotā persona uzrādīs Iznomātājam salīdzināšanai savu pasi, vai ID karti un autovadītāja apliecību, kuru datiem jāsakrīt ar sākotnējā rezervācijas veidlapā aizpildīto informāciju.

4. Nomnieks piekrīt, ka ir saņēmis Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks apņemas noteiktajā laikā un vietā nodot atpakaļ Iznomātājam Automašīnu ar tīru virsbūvi un salonu, uzpildītu degvielas bāku atbilstoši apjomam, kas fiksēts pie Automašīnas nodošanas Nomniekam, nevainojamā tehniskā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, vai (ja tādi ir) saskaņā ar Automašīnas pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks, ekspluatējot Automašīnu, ir atbildīgs par pareizas un noteiktiem standartiem atbilstošas degvielas izmantošanu.

5. Nomnieks piekrīt, ka izmantos Automašīnu saskaņā ar šī nomas līguma noteikumiem un maksās Iznomātājam pielīgto nomas maksu, drošības naudu, maksu par iekļautā nobraukuma pārsniegšanu, ja tas tiks pārsniegts – 0,10 EUR (10 centi) par katru iekļautā nobraukuma (250 km diennaktī) pārsniegto kilometru, kā arī atlīdzinās zaudējumus, saskaņā ar šī nomas līguma 10. punktu, gadījumā, ja Nomnieka apzinātas vai neapzinātas rīcības dēļ Iznomātājam tādi būs radušies, vai Nomnieka faktiskās rīcības rezultātā nebūs izpildāmi šī līguma noteikumi. Nomnieks likumā noteiktajā kārtībā apmaksās administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, ja tādi Automašīnas nomas perioda laikā tiks piemēroti.

6. Automašīnai ir noformēta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise (OCTA). Automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (KASKO) ar noteiktu Nomnieka pašrisku – 430.00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro), kā arī pret Automašīnas vai tās daļu zādzību un Automašīnas bojāeju (KASKO) ar noteiktu Nomnieka pašrisku – 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit eiro). Nomnieks var samazināt minēto atbildības apjomu/pašrisku līdz 0%, samaksājot papildu summu E-CAR tiešsaistes rezervācijas sistēmā, atbilstoši izvēlētajam nomas laika periodam. Nomniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā jāinformē Iznomātājs par apdrošināšanas gadījumu, ja tāds ir iestājies. Automašīnas zādzības gadījumā Nomniekam ir jāuzrāda/jāatdod Iznomātājam Automašīnas atslēgas, signalizācijas pults un Automašīnas tehniskā pase, ja tā tikusi izsniegta. Par Automašīnas zādzību, laupīšanu, izkrāpšanu vai piesavināšanos, kā arī Automašīnas bojājumiem, kuri radušies Nomnieka apzinātas, vai neapzinātas rīcības rezultātā, pārkāpjot šī nomas līguma noteikumus, kā rezultātā Iznomātāja apdrošināšanas kompānija atsakās segt Iznomātājam radušos zaudējumus, atbildīgs ir Nomnieks, kurš labprātīgi segs Iznomātājam visus radušos zaudējumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no zaudējumu aprēķināšanas brīža, pat ja Nomnieks ir bijis samazinājis atbildības apjomu/pašrisku līdz 0%. Apdrošināšana neatbrīvo Nomnieku no materiālās atbildības par bojājumiem, kas nodarīti Automašīnas salonam, pamataprīkojumam un papildaprīkojumam, ja tie radušies Nomnieka faktiskās rīcības dēļ. Gadījumā, ja Nomnieks kavēs Automašīnas atgriešanu vairāk kā par 24 stundām, nevienojoties par to ar Iznomātāju, Iznomātājs uzskatīs Automašīnu par nozagtu, izkrāptu vai piesavinātu un rīkosies saskaņā ar šī nomas līguma 11.punktu, t.sk. vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs.

7. Nomniekam, un/vai tā pilnvarotai personai, un/vai tā papildu vadītājam nomas perioda laikā, esot iesaistītiem ceļu satiksmes negadījumā, jāievēro Iznomātāja un tā apdrošināšanas kompānijas tiesiskās intereses, veicot sekojošas darbības: fiksēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu identifikācijas datus; fiksēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses; neuzņemties savu vainu un atbildību; nepamest Automašīnu, nerūpējoties par tās aizsardzību un drošību; nekavējoties ziņot par ceļu satiksmes negadījumu policijai un neatstāt ceļu satiksmes negadījuma vietu bez saskaņošanas ar policiju; aizpildīt dokumentus par ceļu satiksmes negadījumu un nosūtīt tos Iznomātājam 24 stundu laikā. Gadījumā, ja iznomātā Automašīna, neatkarīgi no Nomnieka vainas pakāpes, iekļuvusi ceļu satiksmes negadījumā un turpmākai izmantošanai nav pielietojama, Iznomātājs negarantē Automašīnas aizvietošanu atlikušajam nomas periodam ar citu transportlīdzekli

8. Nomnieks apņemas izmantot Automašīnu tikai saskaņā ar šī nomas līguma nosacījumiem, Automašīnas tehniskajām īpašībām un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī pārvietoties tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, norādot tās Iznomātājam, slēdzot šo nomas līgumu. Automašīnu aizliegts izmantot: alkoholisko dzērienu, narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā, komercpārvadājumiem; nododot to atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām; autovadītāju apmācībai; autotransporta sacīkstēs, driftēšanā un braukšanai ārpus oficiāli marķētiem ceļiem; citu transportlīdzekļu vilkšanai vai stumšanai.

9. Automašīnas saņemšanas brīdī Iznomātājs no Nomnieka, vai tā pilnvarotās personas kredītkartes priekšautorizēs (rezervēs) drošības naudu, atbilstoši izvēlētās Automašīnas klasei un modelim. Nomniekam vai tā pilnvarotai personai jābūt kredītkartes turētājam. Iznomātājs atcels Nomniekam rezervētās drošības naudas priekšautorizāciju 10 (desmit) darba dienu laikā no Automašīnas atgriešanas Iznomātājam, ja Nomnieks būs izpildījis visus šī nomas līguma nosacījumus.

10. Nomnieks apņemas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no nomas attiecību izbeigšanas, vai pēc Iznomātāja pieprasījuma, atlīdzināt Iznomātājam zaudējumu šādā apmērā: ja Automašīnas atgriešana tiks kavēta vairāk kā par divām stundām, veicot maksājumu vienas dienas nomas maksas apmērā; ja Automašīna tiks atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, veicot maksājumu – 2,00 EUR (Divu euro) apmērā par katru iztrūkstošo degvielas litru; ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru virsbūvi, veicot maksājumu – 15,00 EUR (piecpadsmit eiro); ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru salonu, veicot maksājumu – 15,00 EUR (piecpadsmit eiro), ja Automašīna tiks atgriezta ar netīru salonu, kuram nepieciešama ķīmiska tīrīšana, veicot maksājumu – 70,00 EUR (septiņdesmit eiro); ja Automašīnai tiks nozaudētas atslēgas, veicot maksājumu – 300,00 EUR (trīs simti eiro), ja Automašīnai tiks nozaudēta tehniskā pase, veicot maksājumu – 200,00 EUR (divi simti eiro), ja Automašīna tiks atgriezta ar piesmēķētu salonu – 200,00 EUR (divi simti eiro), par piemērotā soda ceļu satiksmē administrēšanu – līdz 40,00 EUR (četrdesmit eiro), par Automašīnas pamataprīkojuma (6.aile) nozaudēšanu – līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru vienību, par Automašīnas papildaprīkojuma nozaudēšanu – līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) par katru vienību. Nomnieks par zaudējumu atlīdzināšanas nokavējumu apņemas maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 1% (viens procents) no neatlīdzinātās zaudējumu summas par katru nokavējuma dienu līdz saistību pilnīgai izpildei.

11. Ja Nomnieks pārkāps šī līguma noteikumus, radot Iznomātājam zaudējumus, Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji bez Nomnieka piekrišanas ieturēt ikvienu Nomniekam piestādīto dīkstāvi un maksājumus par Automašīnai radītajiem bojājumiem, saskaņā ar šī līguma 10.punktu. Ja Nomnieks saskaņā ar šo līgumu nav veicis sev saistošos maksājumus attiecībā pret Iznomātāju un trešajām personām, Iznomātājs apmaksās visus Nomniekam saistošos maksājumus (t.sk. sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē) no Nomnieka iemaksātās drošības naudas. Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniegs Nomnieka iemaksātās drošības naudas apmēru, tad atlikušo maksājumu daļu Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka, vai tā pilnvarotās personas bankas kredītkartes, vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu zaudējumu, nokavējuma procentu un/vai citu tam piestādīto maksājumu apmaksu šī līguma noteiktajā kārtībā. Nomnieks piekrīt, ka jebkādu no šī līguma izrietošo maksājumu neveikšanas attiecībā pret Iznomātāju gadījumā, Iznomātājam ir tiesības nodot šī līguma datus un līguma kopiju trešajām personām piedziņas darbību veikšanai, kā arī tiesībsargājošām iestādēm gadījumā, ja Nomnieks ar Automašīnu būs veicis prettiesiskas darbības. Visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu Iznomātājam, apmaksā Nomnieks. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības, kuras izriet no šī nomas līguma. Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana, lai nodotu trešajām personām savas tiesības un pienākumus.

12. Nomnieks apliecina, ka šī nomas līguma noteikumi viņam ir saprotami, informācija par Automašīnas izmantošanu ir vispusīga un pilnīga, informācija par norēķinu kārtību un atbildības apmēru ir skaidra un saprotama. Šis nomas līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, bet otrs – Nomniekam. Visa svarīgā un no šī nomas līguma izrietošā informācija var tikt nosūtīta uz Nomnieka norādīto dzīvesvietas vai juridisko adresi un/vai norādīto e-pastu.

13. Par šī nomas līguma noteikumu izmaiņām Iznomātājs ar Nomnieku vienojas rakstiski. Visus strīdus un nesaskaņas puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu ceļā netiks panākta, jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirti pēc prasītāja izvēles Aizkraukles rajona tiesā, vai Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesā, reģ.Nr.40003759884, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, rakstveida procesa kārtībā, viena šķīrējtiesneša sastāvā un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.